Bygning

Gaularhallen

Gaularhallen, som stod ferdig i 2015, er eit kommunalt idrettsanlegg som består av;

 • idrettshall med scene og  garderobar (Bruk av scene må avklarast med utleigar i forkant av leige.)
 • kantine/sosialt rom med kjøkken,
 • treningssenter (styrke-/spinningrom, squash hall og klatrevegg),
 • svømmebasseng og
 • auditorium.

Anlegget eigast av Sunnfjord kommune og driftas i samarbeid med Gaular idrettslag. Idrettshallen har sportsdekke og har ei takhøgde på 9,6 meter. Hallen er totalt 2150kvm. I hallen finst det 4 garderobar og 2 dommargarderobar, og ein tribune. Idrettshallen er 20*40 meter og kan delast inn i 3 salar. I tillegg til idrett blir hallen også brukt til større arrangement.

 • Treningssenteret knytt til Gaularhallen er drive av Gaular idrettslag. Førespurnader og kontaktinformasjon finn du her: gaularhallen.no
 • Leige av basseng og Auditorium må avtalast med Sande skule.
Idrettshallen holder en temperatur på ca. 15 grader.
----------------------------------------------------------------------------------
BOOKING

Leige av areal i idrettshallen gjerast ved å sende inn ein søknad her på Aktiv kommune. Ved leige i kvardagar (kl. 08-16, jf. Skuleruta) skal det vere vakthald frå Gaular IL i hallen. Dersom søknadsdato og leigetdspunkt er kortare enn 2 veker må leige avklarast med vakthald. Idrett- og friluftslivseininga i Sunnfjord kommune handsamar søknadar fortløpande. Grunna avklaring om vakthald må leigetakar sende søknad i god til før ønsket leigetidspunkt.

9k=

Frist for booking før skuleferiar: 

Z

Leige kan søkjast om i følgjande tidsrom:

Kvardagar: kl. 16 - 22

Helg/skuleferiar: kl. 08 - 22

* Det er mogleg å leige i tida mellom kl. 22 - 08 etter nærmare avtale med Sunnfjord kommune. (Gjeld større arrangement.)

Til informasjon:

 • Sande skule disponerer hallen mellom kl. 08 – 16 kvar dag skulen er i drift, jf. Skuleruta. Skulen har fyrsterett på leige av hall utanom sin disponeringstid når hallen er booka min. 2 veker før leigedato.
 • Hallen kan leigast med eiget vakthald dersom ein har nødvendig opplæring* og ansvarleg leigetakar. Kriteria for leige med eige vakthald er; 1) at leigetakar leigar heil hall, 2) at ein leigar i helg/feriar og 3) at organisasjonen er etablert i Sunnfjord kommune.
 • BIF held stengt 4 veker i juli

Sakshandsaming av søknader kan ta 2-4 virkedagar.

* Leigetakar kan få nødvendig opplæring for å leige hallen med eiget vakthald. Søknad om leige må sendast inn i god tid før leigetidspunktet (min. 2 veker før leigedato).

Heimeside: Link til heimeside
E-Post: Hege.Andrea.Sannerhaugen@Sunnfjord.Kommune.no
Telefon: 466 41 496 / 577 26 115

- Melding til saksbehandler for anlegget

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
 • Opptatt
 • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg